Řešení osobní i průmyslové hygieny a čistoty. Zastoupení značek Karcher - vysokotlaké mycí stroje, vysavače, podlahové mycí a zametací stroje. KIMBERLY CLARK - dávkovače, mýdlo, toaletní papír, papír. ručníky, průmyslové utěrky, pracovní obleky a rukavice.

Sedláček Kärcher
Kärcher Tork

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Sedláček s. r. o.
se sídlem Zdaboř 488, 261 01 Příbram V
identifikační číslo: 25123297
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189414
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sedlacek-karcher.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Sedláček s. r. o., se sídlem Zdaboř 488, 261 01 Příbram V, identifikační číslo: 25123297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189414 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sedlacek-karcher.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Zdaboř 488, 261 01 Příbram V a Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň;
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně platební kartou na adrese Zdaboř 488, 261 01 Příbram V a Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň;
   • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad ? fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad ? fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@sedlacek-karcher.cz.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Je-li souhrnná hodnota objednávky nižší než 2000,- Kč vč. DPH, dopravné a balné činí 99,- včetně DPH při platbě převodem. V případě platby dobírkou se navíc účtuje dobírková část ve výši 36,- Kč včetně DPH.
   Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 2000,- Kč vč. DPH a zboží je zasíláno na dobírku, je doprava a balné v ceně zboží a účtujeme pouze dobírkovou část ve výši 36,- Kč vč. DPH. Při platbě převodem se dobírková část neúčtuje.
  5. Zboží je dodáváno více způsoby dle výběru kupujícího (způsob převzetí zboží je potřeba upřesnit před odesláním objednávky):
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Poškození zásilky je možné oznámit na General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS) - tel. č. +420 840 123 456, (Po - Pá, 7:00 - 18:00 h).
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sedlacek-karcher.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

  Ochranu Vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu, přečtěte si, co vše děláme pro to, aby Vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí.
  Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích Vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé.

  Kdo je správcem Vašich údajů?

  Souhlasem udělujete společnosti Sedláček s.r.o., IČ 25123297, se sídlem v Příbram V - 488, 261 01 zapsané v OR, vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 189414, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

  Jak nás můžete kontaktovat?

  Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit emailem: ivana.romova@sedlacek-karcher.cz nebo telefonicky 724 819 554. Rádi Vám na Vaše otázky odpovíme.

  Jaké údaje jako správci zpracováváme?

  V rámci našich webových stránek a eshopů zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, registrace do eshopu, přihlášení k odběru newsletteru, přihlášení k odběru upozornění o nových soutěžích, účast v soutěži, vyplnění formuláře ? dotaz k výrobku či službě a registrace do Zákaznického klubu.

  Naše webové stránky a eshopy, kterých se tyto zásady týkají, jsou:

  www.sedlacek-karcher.cz
  www.karcher-center-sedlacek
  www.karcher-centrum-sedlacek
  www.author-sedlacek.cz
  www.author-sedlacek-team.cz
  www.author-sedlacek-blog.cz
  www.author-sedlacek-team.cz/hokej/
  www.dumjogypribram.cz/
  www.floatingpribram.cz

  Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů:


  Registrace účtu

  • Jméno a příjmení
  • Heslo v šifrované podobě
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa 

  Registrace do eshopu

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa 
  • Uživatelské jméno
  • Heslo v šifrované podobě
  • Název firmy
  • IČ, DIČ

  Přihlášení k odběru newsletterů

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa

  Přihlášení k odběru upozornění na novou soutěž

  • E-mailová adresa

  Účast v soutěži

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa

  Vyplnění formuláře (dotaz k produktu)

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa

  Registrace do Zákaznického klubu

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa 

  Další nepřímé údaje

  Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, dále zaznamenáváme informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek. Dále používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. 

  Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

  Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat Vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

  Registrace účtu - Osobní údaje spravujeme za účelem vedení Vašeho zákaznického účtu na webových stránkách výše uvedených.

  Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu. Registraci a zpracování údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu ivana.romova@sedlacek-karcher.cz

  Registrace do e-shopu ? Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky, a to: Vvaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž Vaše nastavení.

  Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

  To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

  • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
  • abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo Vás upozornit na odeslání zboží;
  • pro potřeby platby za zboží včetně platby na splátky; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim partnerům prodej na splátky.
  • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim přepravním partnerům a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží
  • v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru

  Vyplnění formuláře - Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

  Přihlášení k odběru newsletterů - Osobní údaje spravujeme za účelem zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a našich služeb v rámci přímého marketingu. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

  Odběr newsletterů je možné odvolat v každém obchodním sdělení v zápatí pomocí odkazu ?Odhlásit odběr? nebo jemu podobnému. Poskytovatelem služeb pro správu, uchovávání osobních údajů a rozesílání newsletterů je společnost: br SmartSelling a.s., IČ: 29210372, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 7559, zastoupené Davidem Kiršem jako členem představenstva a se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno.

  Účast v soutěži - Osobní údaje spravujeme za účelem účasti v soutěži.

  Zákaznický klub ? Osobní údaje spravujeme za účelem registrace do věrnostního klubu. Zákazník se může zároveň přihlásit k odběru newsletterů.

  Veškeré poskytované osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

  Cookies

  V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
  Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Cookies využíváme k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.
  Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či úplně zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

  Jaké existují druhy Cookies?

  Soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, lze rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či eshopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
  Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat Váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují Vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

  Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

  Zapamatování si osobního nastavení - Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit Vaše procházení webových stránek. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.
  Statistické údaje - Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.
  Zobrazování reklamy - Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem. 

  Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

  • SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). Více informací ZDE
  • Google (AdSense, AdWords) Více informací ZDE
  • Facebook (Facebook Pixel). Více informací ZDE
  • Heureka - Ověřeno zákazníky

  Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

  Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o Vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

  Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

  K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni Vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou. Jedná se o tyto zpracovatele:

  • Poskytovatel softwaru Byznys software, s.r.o., IČ: 18608001, se sídlem Žižkova, 26101 Příbram,
  • Poskytovatel softwaru JUDr. Gabriela Kretschmannová, IČ 63714353, Na Nivách 1550, 742 58 Příbor,
  • Poskytovatel softwaru Zdenek Hošinský ? netlogix.cz, IČ 716 99 023, Husova 618 (areál dolu Anna) 261 01 Příbram VI - Březové Hory
  • Poskytovatel softwaru Kao.cz ? Bc. Jiří Trnka, IČ 75960052, Nádražní 208, 262 31 Milín
  • Přepravní služba Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem Praha, Politických vězňů 909/4, 225 99
  • Přepravní služba Geis Parcel CZ s.r.o., IČ 63077051, se sídlem Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice
  • Přepravní služba TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, se sídlem U Plynárny 1290/99, Praha 10 ? 101 36, IČ: 28202376, DIČ: CZ28202376
  • Přepravní služba GEODIS CZ s.r.o., se sídlem Evropská 335, 261 01 Příbram, IČO: 49616455

  Jak jsou mé údaje chráněné?

  Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře apod.)

  Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ivana.romova@sedlacek-karcher.cz
  Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
  Právo vznést námitku - pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně. 
  Právo na přenositelnost - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
  Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.
  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - newslettery Vám zasíláme, jste-li náš zákazník, nebo pokud jste se k odběru newsletterů sami přihlásili. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.  V jiných případech (např. upozornění na nové soutěže) Vám je posíláme jen na základě Vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: Sedláček s. r. o., Zdaboř 488, 261 01 Příbram V, info@sedlacek-karcher.cz, tel. č. 318 626 915.

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s.

V Příbrami dne 22. 9. 2017